หน้าหลัก ข่าวและประกาศ
 โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารสารสนเทศ มทรส. รุ่น3
เมื่อวันที่ 25/06/2557 22:23:20.000
ข้อมูลโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนายสุวุฒิ  ตุ้มทอง  ผู้อำนวยการ  จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสารสนเทศ มทรส. รุ่นที่ 3 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2557 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

    

  

          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศอุดมศึกษา (mini MIS) มทรส. นั้นจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัย ให้มีวิสัยทัศน์และสามารถนำความรู้มาประยุกต์สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรได้ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายบุคลากรทางด้านสารสนเทศโดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาสารสนเทศให้มีมาตรฐานและเป้าหมายเดียวกัน  ทั้งนี้ในวันแรกของการอบรมได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวโน้มและทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา"

    

    

    

 

<< ประมวลภาพการจัดโครงการ >>

ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย Learning Management System
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ