หน้าหลัก ข่าวและประกาศ
 คู่มือการใช้งาน ระบบ Lear Management System (LMS)
เมื่อวันที่ 01/07/2562 13:31:09.970

คู่มือการใช้งาน Lear Management System (LMS)

  • สำหรับอาจารย์ผู้สอน  CLICK
  • สำหรับนักศึกษา CLICK 
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย Learning Management System
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ